Algemene voorwaarden Analyze Design

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

 • 1.1 Opdrachtnemer is Analyze Design te Liempde.
 • 1.2 Opdrachtgever is de rechtspersoon met wie Analyze Design een overeenkomst heeft gesloten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 • 1.3 Overeenkomst is de (schriftelijke) overeenkomst die vooraf door Opdrachtnemer en Opdrachtgever tezamen is overeengekomen en ter goedkeuring door Opdrachtgever schriftelijk, dan wel per email, akkoord is bevonden.

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 3 – OFFERTE, OVEREENKOMST EN BEVESTIGING

 • 3.1 Alle te verrichten werkzaamheden van Opdrachtnemer worden vastgelegd in een overeenkomst en/of offerte.
 • 3.2 Opdrachtnemer doet een aanbod in de vorm van een overeenkomst en/of offerte. De Opdrachtgever geeft uitdrukkelijk schriftelijk of via brief, of email akkoord, zodat de overeenkomst en/of offerte tot stand kan komen.
 • 3.3 Indien de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Opdrachtnemer een aanvang maakt met het uitvoeren van de opdracht, zal de inhoud van de overeenkomst en/of offerte als overeengekomen gelden.
 • 3.4 Het enkel uitbrengen van een overeenkomst en/of offerte aangeduide prijsopgave, of soortgelijke mededeling verplicht de Opdrachtgever niet tot het sluiten van een overeenkomst.
 • 3.5 In de overeenkomst en/of offerte wordt de uiteindelijke opdracht in zijn geheel omschreven.
 • 3.6 De overeenkomst en/of offerte is vrijblijvend 30 dagen geldig tenzij anders overeengekomen.
 • 3.7 Er kunnen wijzigingen in de prijsopgaven optreden door onvoorziene veranderingen.
 • 3.8 Alle genoemde bedragen zijn exclusief het voor de diensten van Opdrachtnemer wettelijk geldende BTW tarief.
 • 3.9 Het aanbod in de offerte is eenmalig, persoons- en zaakgebonden en geldt niet voor andere opdrachten, dan wel toekomstige opdrachten.
 • 3.10 Opdrachtnemer stelt zijn overeenkomsten en/of offertes met de grootste zorgvuldigheid op, doch kan er geen aanspraak worden gedaan op de inhoud daarvan, indien redelijkerwijs valt te begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

ARTIKEL 4 – REALISATIE VAN DE OVEREENKOMST

 • 4.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zo zorgvuldig en onafhankelijk mogelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Indien noodzakelijk zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever op de hoogte houden m.b.t. voortgang van werkzaamheden.
 • 4.2 De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig is om een tijdige en juiste levering door Opdrachtnemer mogelijk te maken, onder andere door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
 • 4.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden en/of onvolledigheden van gegevens, die in het kader van de opdracht door de Opdrachtgever zijn verstrekt. De verantwoordelijkheid voor het eindproduct wordt overgenomen door de Opdrachtgever nadat Opdrachtnemer het ontwerp voorgelegd heeft ter beoordeling en het ontwerp door de Opdrachtgever akkoord bevonden is.
 • 4.4 Een door Opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Bij overschrijding van opgegeven termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.
 • 4.5 Tenzij anders is overeengekomen behoren
  het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de Opdrachtgever te voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van Opdrachtnemer.
 • 4.6 Voor er tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Opdrachtnemer, al dan niet in naam van de Opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de Opdrachtgever op verzoek van Opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
 • 4.7 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • 4.8 Werknemers of contactpersonen handelend in opdracht van de Opdrachtgever worden geacht bevoegd te handelen m.b.t. alle aspecten van de opdracht.
 • 4.9 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een verzoek tot wijziging of aanpassing van opdracht te weigeren.
 • 4.10 Klachten dienen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden medegedeeld.
 • 4.11 Door aanpassingen in de overeenkomst kan het overeengekomen te betalen bedrag aanpassing behoeven.
 • 4.12 Zowel Opdrachtnemer alsmede de Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een der partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

ARTIKEL 5 – BETALING

 • 5.1 Prijzen zijn op basis van uurtarief of fixed fee.
 • 5.2 Prijzen zijn exclusief BTW.
 • 5.3 Indien het overeengekomen te betalen bedrag, door omstandigheden die buiten de macht van Opdrachtnemer liggen, wordt overschreden, zal Opdrachtnemer tijdig in gesprek treden met Opdrachtgever.
 • 5.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze kosten in rekening te brengen aan Opdrachtgever.
 • 5.5 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • 5.6 Na het verstrijken van de 14 dagen is de Opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd.
 • 5.7 Alle door Opdrachtnemer gemaakte kosten om tot inning van het openstaande factuurbedrag over te gaan, worden in rekening gebracht aan de Opdrachtgever.
 • 5.8 Naast het overeengekomen bedrag komen ook de kosten die Opdrachtnemer maakt voor de goede uitvoering van de opdracht, voor vergoeding in aanmerking.
 • 5.9 In geval van tussentijdse opzegging zullen de werkzaamheden die door Opdrachtnemer tot die tijd werden verricht in rekening worden gebracht, als tevens een vergoeding voor de gemaakte kosten.
 • 5.10 Indien de overeenkomst door Opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever, naast een schadevergoeding het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

 

ARTIKEL 6 – VRIJWARING EN AANSPRAKELIJKHEID

 • 6.1 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die voortvloeien uit werkzaamheden inzake de overeenkomst bestaande tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 • 6.2 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het materiaal dat door de Opdrachtgever ter hand is gesteld.
 • 6.3 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van door/namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden.
 • 6.4 Opdrachtgever heeft eigen verantwoordelijkheid en dient alle opdrachten en bestanden zorgvuldig te corrigeren en akkoord te geven alvorens er tot drukken of publiceren over wordt gegaan.
 • 6.5 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en beperkt tot maximaal het factuurbedrag.
 • 6.6 Een jaar na voltooiing van de opdracht verloopt elke aansprakelijkheid.

 

ARTIKEL 7 – AUTEURSRECHT EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

 • 7.1 Behoudens al haar creaties behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die voortvloeien uit het intellectueel eigendom en de Auteurswet.
 • 7.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan grafische uitingen en/of websites te gebruiken, indien:
  a. er niet is voldaan aan de betalingsverplichting, zoals overeengekomen
  b. de opdracht voortijdig wordt beëindigd.
 • 7.3 Indien aan de verplichtingen, zoals omschreven in 7.2 onder a en b is voldaan, heeft Opdrachtgever het exclusieve nietoverdraagbare recht om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit en/of promotie.
 • 7.4 Opdrachtgever bevestigt dat alle materialen die aan Opdrachtnemer door Opdrachtgever wordt aangeleverd (teksten, foto’s, grafisch materiaal, e.d.) eigendom zijn van Opdrachtgever.
 • 7.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik van aangeleverd materiaal door Opdrachtgever.
 • 7.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeleverde teksten, alsmede voor het beeldmateriaal e.d., Opdrachtnemer onttrekt zich van iedere aansprakelijkheid.
 • 7.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of onvolkomenheden van derden, waarmee Opdrachtgever prefereert te werken.
 • 7.8 Opdrachtnemer is tenzij anders overeengekomen gerechtigd om zijn naam op de gerealiseerde grafische uitingen en websites te vermelden.
 • 7.9 Opdrachtnemer behoudt zich het recht de gerealiseerde projecten op te nemen in een portfolio tenzij anders overeengekomen.
 • 7.10 Het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden maakt geen deel uit van de dienstverlening van Opdrachtnemer.

 

analyze design

—–
freelance grafisch ontwerp, webdesign & DTP

—–

Annelies van Wijlick
Looëind 9
5298 LX Liempde
+31 6 17 68 86 51
annelies[@]analyze-design.nl